ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MUȘETEȘTI, JUDEȚUL GORJ

 1. Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Mușetești:
 1. Constituția României,
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
 3. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: 
 4. Legea nr. 554 din 2 decembrie 200 contenciosului administrativ
 5. Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată: 
 6. Codul civil al României aprobat prin Legeanr.287/2009: 
 7. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 8. Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 privind NORME METODOLOGICE din 12 octombrie 2009de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 9. Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 10. Ordinul nr.233 din 26 februarie 2016 privind NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
 11. OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată;
 12. G. nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 -2024;
 13. Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul comun al MADR/MLPDA/MAI/MFP/INS/ANCPI/AN SVSA nr.25/1382/37/1642/14297/746 din 2020;
 14. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:
 15. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol:
 16. Legea nr.132 din 30 iunie 2010
  privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 17. Ordonanța de Urgență nr.196 din 22 decembrie 2005
  privind Fondul pentru mediu;
 18. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, actualizată
 19. Legea nr.1 din 11 ianuarie 2000 (*actualizată*)pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997;
 20. Legea nr.247 din 19 iulie 2005
  privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 21. Legea nr.292 din 20 decembrie 2011
  asistenţei sociale;
 22. Legea nr.416 din 18 iulie 2001
  privind venitul minim garantat, actualizată
 23. Legea nr.119 din 20 iunie 2019
  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017privind asistenţa medicală comunitară
 24. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 (**republicată**)(*actualizată*)cu privire la actele de stare civilă*)
 25. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare:
 26. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: 
 27. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: 
 28. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 privind Arhivele Naţionale
 29. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: 
 30. Hotărârea Guvernului nr.395 din 2 iunie 2016
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016privind achiziţiile publice;
 31. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006privind finanțele publice locale actualizată,
 32. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002privind finanțele publice , actualizată;
 33. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 34. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată
 35. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 36. Ordinul nr.1.792 din 24 decembrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 37. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, actualizată
 38. Ordinul nr.2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelorprivind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
 39. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: 
 40. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției: 
 41. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE: 
 1. Acte normative cu impact asupra activității:
 1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: 
 2. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor: 
 3. Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precumşi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare: 
 4. Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici: 
 5. Hotărârea Guvernului nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: 
 6. Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
 1. C. Legislația privind organizarea serviciilor public de alimentare cu apă oferit cetățenilor de către Primăria comunei Mușetești  și Consiliul Local Mușetești este disponibilă în cadrul website APĂ SĂDIȘOR SRL  Mușetești
 2. Legislația care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și a Consiliului local Mueștești este disponibilă în format electronic în portalul http: //legislație.just.ro/